برشته های قهوه Claddagh

قهوه. آن گونه که قرار بود باشد.
tim-mossholder-YC6RVdoTtIk-unsplash_edit

ارزش های ما

تعالی

تمامیت

وفاداری

تعهد ما به جامعه

Claddagh Coffee Roasters تشخیص می دهد که سلامت روان و خودکشی در ایالات متحده در ابعاد همه گیر هستند. بیماری روانی و خودکشی بر همه افراد تأثیر می گذارد، صرف نظر از نژاد، رنگ، عقیده، یا وضعیت اجتماعی-اقتصادی. اغلب اوقات ننگ در مورد بیماری های روانی و خودکشی باعث می شود که برنامه ها به درستی تامین مالی نشوند، به همین دلیل است که Claddagh Coffee Roasters با افتخار از برنامه هایی برای رفع این نگرانی ها حمایت می کند.